عکس نشریه

Message Of QURAN

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

Message Of QURAN

شماره 13,دوره پنجم بهار 1391

1

عنوان: آشنائی با علوم قرآنیรู้จักกับกุรอานวิทยา (Quranic Sciences) และประวัติความเป็นมา

صفحه: 5تا 15

نویسندگان: ترجمه: شیخ عمران پی شایرات ،

کلیدواژگان: เป็นมา ، วิทยา ، รู้จัก ، ประวัติ ،

2

عنوان: احکام قرآنیอะห์กามกุรอาน

صفحه: 16تا 18

نویسندگان: ترجمه: شیخ عمران پی شایرات ،

کلیدواژگان: รอาน ، กาม ، อะห์ ،

3

عنوان: اهمیت نمازความสำคัญของนมาซ

صفحه: 19تا 30

نویسندگان: ترجمه: شیخ محمد شریف کیت سامبون ،

کلیدواژگان: ความสำคัญ ، ของ ، นมาซ ،

4

عنوان: تفسیر سوره لقمانสอนลูกด้วยซูเราะฮ์ลุกมาน

صفحه: 31تا 40

نویسندگان: ترجمه: شیخ عمران پی شایرات ،

کلیدواژگان: สอน ، ด้วยซู ، เราะฮ์ ، มาน ، ลุก ،

5

عنوان: سؤال وجواب قرآنیสนทนาธรรม

صفحه: 42تا 50

نویسندگان: نمایندگی تایلند ،

کلیدواژگان: ธรรม ، สนทนา ،