عکس نشریه

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه(ص)

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

محمد فاکر میبدی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

 

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره 114,دوره اول تابستان 1389

1

عنوان: اسلام و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف*

صفحه: 3تا 28

نویسندگان: ناصر جهانیان ،

کلیدواژگان: اسلام ، بهینه‌سازی ، مصرف ، جامعة اسلامی ، مصرف‌گرایی. ،

2

عنوان: حجیت و عصمت ذاتی عقل*

صفحه: 29تا 76

نویسندگان: محمدتقی اکبرنژاد ،

کلیدواژگان: حجیت ، عصمت ، عقل ، حقیقت ، ماهیت‌شناسی. ،

3

عنوان: تجلی امامت در مدینه فاضله فارابی*

صفحه: 77تا 104

نویسندگان: محمدحسین حسینی ،

کلیدواژگان: مدینة فاضله ، ذوالسنه ، مقدرون ، تعلیم و تأدیب ، نوابت ،

4

عنوان: مدینة فاضله در اندیشة سیاسی فارابی و افلاطون*

صفحه: 105تا 142

نویسندگان: محمدباقر حسنی ،

کلیدواژگان: فارابی ، مدینة فاضله ، افلاطون ، سیاست ، مقایسه ،

5

عنوان: نظام سیاسی از منظر فارابی *

صفحه: 143تا 174

نویسندگان: محمدانور فیاضی ،

کلیدواژگان: سیاست ، اندیشة سیاسی ، مدینة فاضله ، رئیس یا رهبر ، فارابی ،