بایگانی

عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    مقالاتی که مطابق شیوه نامه نشریه تنظیم نشده باشند, در روند ارزیابی قرار نمی گیرند. لطفا قبل از ارسال مقاله, بخش راهنمای نویسندگان و راهنمای تدوین مقاله مطالعه شود. فایل word و pdf مقالات باید فاقد نام نویسندگان باشد.

    با تشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره 1,دوره اول پاییز و زمستان 1392

1

عنوان: مدیریت خانواده در اسلام

صفحه: 13تا 28

نویسندگان: علی نصیری ،

کلیدواژگان: قیومیت ، مدیریت خانواده ، نظام خانواده ، برتری موهبتی ، برتری کسبی ،

2

عنوان: سازگاری میان فرهنگی؛ پدیده ای مطرح ولی دور از نظر

صفحه: 16تا 34

نویسندگان: زینب کاوندی ، محمد مهدی صفورایی پاریزی ،

کلیدواژگان: سازگار ی میان فرهنگی ، مهاجرت ، مشکلات سازگاری ، فرهنگ. ،

3

عنوان: شاخص‌های خانواده کارآمد

صفحه: 29تا 58

نویسندگان: محمد مهدی صفورایی پاریزی ،

کلیدواژگان: ویژگی ، شاخص ، خانواده ، کارآمد ، منابع معتبر اسلامی. ،

4

عنوان: فلسفه حکم تعدد زوجات

صفحه: 59تا 80

نویسندگان: مسعود امامی ،

کلیدواژگان: ازدواج ، تعدد زوجات ، چندهمسری ، غریزه جنسی ، فلسفه احکام. ،

5

عنوان: خانواده و پیشگیری از روابط ناسالم دختر و پسر

صفحه: 81تا 99

نویسندگان: محبوبه جوکار ،

کلیدواژگان: روابط ، دختر ، پسر ، معضل ، راهکار. ،