عکس نشریه

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه(ص)

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

محمد فاکر میبدی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

 

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره 1,دوره اول پاییز و زمستان 1392

1

عنوان: تربیت جنسی از نگاه مفسران فریقین*

صفحه: 5تا 42

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،اعظم فاکر ،

کلیدواژگان: جنسیّت؛ تربیت؛ غریزه جنسی؛ انحرافات جنسی؛ مفسران فریقین ،

2

عنوان: تحلیلی بر حوادث صدر اسلام * (با بررسی ساختار جمعیتی اصحاب پیامبر اکرم’ از منظر قرآن و تفاسیر فریقین)

صفحه: 43تا 66

نویسندگان: حسین عبد المحمدی ،

کلیدواژگان: اصحاب؛ قرآن؛ پیامبر اکرم’؛ امامت. ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی اشتراکات داستان‌های قرآنی* (درآینه تفاسیر «مواهب الرحمن» و «فی ظلال القرآن)»

صفحه: 67تا 92

نویسندگان: مهدی ناصری ،محمودرضا توکلی ،

کلیدواژگان: تفسیر مواهب الرحمن؛ ‌سید عبدالاعلی موسوی سبزواری؛ تفسیر فی ظلال القرآن؛ سید قطب؛ قصص قرآن. ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی روش‌های انتقال پیام از دیدگاه قرآن کریم و علم ارتباطات*

صفحه: 93تا 114

نویسندگان: محمد سبحانی یامچی ،

کلیدواژگان: قرآن؛ روش‌های انتقال پیام؛ ارتباطات؛ پیام؛ عقاید قالبی؛ ارتباط بدون واسطه ،

5

عنوان: بررسی تطبیقی – نقدی بر تعریف مناهج، اتجاهات و اسالیب مباحث تفسیری *

صفحه: 115تا 156

نویسندگان: خالد الغفوری ،

کلیدواژگان: اسلوب؛ اتجاه؛ منهج؛ قاعده؛ ضابطه؛ مبنا؛ اصل؛ اساس؛ تفسیر ،