بایگانی

عکس نشریه

Pure Life

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی (صلی الله علیه وآله) العالمیة

محل انتشار: دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر محسن قنبری

سردبیر:

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

مدیر اجرایی:

حجت الاسلام محمدجواد نجفلو

آدرس ایمیل:

research@mou.ir

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • بر اساس مصوبه:

    جلسه 22 شورای نشریات المصطفی صلی الله علیه وآله به تاریخ 1392/12/19؛

    و شناسه مجوز 74327 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تاریخ 1393/12/11؛

    این نشریه به صورت الکترونیکی و چند زبانه، و در سطح نشریات علمی- اختصاصی تعیین شد.

(Pure Life (Student Journal

شماره 4,دوره Second: Special Issue: Islamic Culture and Civilization (In Four Languages: English, ‎Turkish, Azeri and French)‎ُ Jumada al-Thani‎ (Isfand/ March) ‎ 1394

1

عنوان: Management in Quran

صفحه: 9تا 27

نویسندگان: Ali hassnain khan khichi ،Mojtaba Ghassemi ،

کلیدواژگان: Management, Islamic, Holy Quran ،

2

عنوان: A Good Friend in Islam

صفحه: 29تا 43

نویسندگان: Ali hassnain khan khichi ،Mahdi Nosrati ،

کلیدواژگان: Friend, Friendship, Quality of good friend, Companionship in ‎Islam ،

3

عنوان: İdareci ve İdare Edilenler Arasındaki İlişki

صفحه: 47تا 62

نویسندگان: Kemal Korkmaz ،

کلیدواژگان: İdareci ve İdare Edilenler Arasındaki İlişki ،

4

عنوان: HƏYA DİNİ VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ ‎DƏYƏRİMİZ KİMİ ‎(Hədisi-şəriflər və atalar sözləri kontekstində)‎

صفحه: 69تا 77

نویسندگان: İbrahim Zöhrab oğlu Quliyev ،

کلیدواژگان: Həyalı olmaq, İslam, Quran, Məhəmməd (s)‎ ،

5

عنوان: DİNİN MƏDƏNİYYƏT ‎ÜZƏRİNDƏ ‎TƏSİRİ ‎(əxlaqi və mədəni)‎

صفحه: 79تا 96

نویسندگان: Səadət Məmmədova ،Tofiq Əsədov ،

کلیدواژگان: İslam, sivilizasiya, mədəniyyət, bəşər, hüquq ،