عکس نشریه

مطالعات فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

یعقوبعلی برجی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره 101,دوره اول پاییز 1389

1

عنوان: بررسی فقهی قرارداد اختیار(option)*

صفحه: 6تا 33

نویسندگان: محمدعلی خادمی ،

کلیدواژگان: قرارداد ، اختیار معامله ، بیع ، عقود ، ماهیت معامله ،

2

عنوان: قرارداد ساخت، بهره‌برداری و انتقال از نگاه فقهی *

صفحه: 34تا 89

نویسندگان: مرتضی ترابی ،

کلیدواژگان: قراداد ساخت ، بهره‌برداری و انتقال ، بوت (B.o.t) پروژه‌های عمومی ، حق ، قراردادهای جدید ، انطباق فقهی. ،

3

عنوان: حجیت ظواهر و بررسی راههای فهم متون دینی

صفحه: 90تا 131

نویسندگان: علی رحمانی سبزواری ،

کلیدواژگان: اصالة الظهور ، هرمنوتیک ، اجمال ، نص ، معرفت دینی ،

4

عنوان: حکم حج با مال حرام

صفحه: 132تا 155

نویسندگان: میرحسین مبلغ ،

کلیدواژگان: حج ، استطاعت ، مناط ، مال حلال ، مال حرام ،

5

عنوان: بررسی وحدت و یا استقلال قاعدة فراغ و تجاوز *

صفحه: 156تا 185

نویسندگان: سید مجتبی میردامادی ،

کلیدواژگان: قاعده ، فراغ ، تجاوز ، شک ، وجود ،