عکس نشریه

مطالعات فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

یعقوبعلی برجی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره 102,دوره اول زمستان 1389

1

عنوان: حکم فقهی اقرار با استفاده از روشهای قهری

صفحه: 6تا 42

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: اقرار ، اختیار ، اکراه ، قهر ، شیوه‌های خشونت‌آمیز ،

2

عنوان: شرایط، آثار و احکام قتل در فراش

صفحه: 43تا 87

نویسندگان: محمدرضا محمدی ،

کلیدواژگان: قتل ، زوجه ، زنا ، فراش ، اصل برائت ،

3

عنوان: الزامات فقهی حاکمیت و مردم در اعمال حجاب اسلامی

صفحه: 89تا 121

نویسندگان: علی رحمانی سبزواری ،

کلیدواژگان: فلسفة تشریع ، حجاب اسلامی ، شعائر ، منکر و معروف ، حکومت ، سیره ،

4

عنوان: مبانی مسئولیت مدنی پزشکان در فقه امامیه

صفحه: 122تا 163

نویسندگان: علی شریفی ،

کلیدواژگان: مسئولیت مدنی ، مسئولیت عقدی ، مسئولیت قهری ، پزشک ، فقه امامیه ،

5

عنوان: درآمدی بر تاریخ اجتهاد

صفحه: 164تا 188

نویسندگان: سید احمد آقاحسینی ،

کلیدواژگان: کتاب ، سنت ، قیاس ، مذاهب اربعه ، فقهای شیعه ،