عکس نشریه

مطالعات فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

یعقوبعلی برجی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره 103,دوره اول بهار 1390

1

عنوان: سن بلوغ دختران در فقه امامیه

صفحه: 6تا 57

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: حجر ، بلوغ ، سن ، رشد و دختر ،

2

عنوان: مبانی مسئولیت مدنی پزشکان در فقه امامیه(2)

صفحه: 58تا 106

نویسندگان: علی شریفی ،

کلیدواژگان: مسئولیت مدنی ، مسئولیت عقدی ، مسئولیت قهری ، پزشک ، فقه امامیه ،

3

عنوان: قاعده شورا و مشروعیت حاکم اسلامی از دیدگاه فریقین

صفحه: 107تا 135

نویسندگان: عبدالرحیم اخلاقی ،

کلیدواژگان: قاعده شورا ، مشروعیت ، حاکم و حکومت ، اهل سنت ، شیعه ،

4
5

عنوان: الگوی مناسب بانکداری برای کشور افغانستان

صفحه: 186تا 227

نویسندگان: اسحاق عادلی ،

کلیدواژگان: تجهیز و تخصیص منابع ، الگوی بانکداری ، بانکداری اسلامی ، عقود اسلامی ، امامیه ، حنفیه ،