عکس نشریه

مطالعات پژوهشی زنان

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

شماره 2,دوره دوم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: مثلث عفاف: پوشش، گفتار و رفتار

صفحه: 5تا 24

نویسندگان: معصومه امیری ،

کلیدواژگان: عفاف ، حجاب ، رفتارعفیفانه ، نگاه عفیفانه ، پوشش عفیفانه ، روابط زن و مرد ، هویّت ، بهره-کشی. ،

2

عنوان: تأثیر عفاف و حجاب بر امنیت روانی خانواده

صفحه: 25تا 46

نویسندگان: فاطمه سادات ابراهیمی ،

کلیدواژگان: حجاب ، عفاف ، زن ، امنیت روانی خانواده. ،

3

عنوان: عملکرد رسانه‌ها (تلویزیون) در ترویج عفاف و حجاب

صفحه: 47تا 62

نویسندگان: شفیقه رأفت ،

کلیدواژگان: حجاب ، عفاف ، رسانه ، عملکرد رسانه. ،

4

عنوان: ارتباط مطلوب زن و مرد در قرآن و سیره اهل بیت

صفحه: 63تا 78

نویسندگان: حوری بیانی ،

کلیدواژگان: ارتباط زن و مرد ،‌ ارتباط کلامی وغیرکلامی با نامحرم ، عفّت در قرآن و سنت. ،

5

عنوان: تبّرج و مصادیق آن با تأکیدی بر تفاسیر فقهی

صفحه: 79تا 96

نویسندگان: حلیمه حیدری ،

کلیدواژگان: تبّرج ، جاهلیت اولی ، جاهلیت مدرن ، ، خودآرایی ، مد. ،