عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 5,دوره اول پاییز و زمستان 1388

1

عنوان: روش‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن

صفحه: 11تا 36

نویسندگان: محمد رضا آقایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، تفسیر اجتماعی ، جامعه‌شناسی ، علوم اجتماعی. ،

2

عنوان: گرایش تفسیر سیاسی قرآن

صفحه: 37تا 62

نویسندگان: معصومه دولت آبادی ،

کلیدواژگان: قرآن ، سیاست ، تفسیر ، حکومت ، اجتماع. ،

3

عنوان: گرایش تفسیر مدیریتی قرآن

صفحه: 63تا 82

نویسندگان: محسن علیجانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مدیریت ، تفسیر ، گرایش ، تفسیر مدیریتی ،

4

عنوان: غذا درمانی از دیدگاه قرآن و علم

صفحه: 83تا 112

نویسندگان: حسینعلی علایی ،محمد طاهر پاکدامن ،

کلیدواژگان: غذا ، درمان ، قرآن ، علم. ،

5

عنوان: نظام بهداشت و سلامت در اسلام

صفحه: 113تا 144

نویسندگان: غلامرضا اسم حسینی ،

کلیدواژگان: بهداشت ، سلامت ، اسلام ، نظام. ،