عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 17,دوره نهم پاییز و زمستان 1394

1
2

عنوان: روش‌شناسی تعیین شاخص رفتاری در قرآن

صفحه: 33تا 62

نویسندگان: علی همت بناری ،محمد احسانی ،

کلیدواژگان: رفتار ، روش‌شناسی ، شاخص ، شاخص ایجابی و سلبی ، شاخص رفتاری ، شاخص حداکثری ،

3

عنوان: تبیین دیدگاه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی

صفحه: 63تا 78

نویسندگان: سید حمید جزائری ،عبدالباسط سعدالله ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم دینی ، قرآن و علوم ، جوادی آملی ،

4

عنوان: فلسفه تفسیر قرآن کریم

صفحه: 79تا 97

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،محمد امینی تهرانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، فلسفه ، فلسفه تفسیر ، فلسفه مضاف ، علم. ،

5

عنوان: نقد مصادیق اعجاز علمی قرآن در آثار هارون یحیی

صفحه: 99تا 114

نویسندگان: سید مفید حسینی کوهساری ،زهرا علیمرادی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر علمی ، اعجاز علمی ، هارون یحیی ، عدنان اکتار ،