عکس نشریه

مطالعات پژوهشی زنان

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

شماره 3,دوره دوم ‍‍‍پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: حضرت فاطمه بهترین همسر، نیکوترین مادر

صفحه: 5تا 22

نویسندگان: امل بحرانی پور ،

کلیدواژگان: حضرت فاطمه ، همسر ، مادر ، همسرداری ، تربیت ، فرزند. ،

2

عنوان: پیامبر, ونهاد خانواده جایگاه مدیریت زن در اقتصاد خانواده

صفحه: 23تا 38

نویسندگان: رئوفه شریفی ،

کلیدواژگان: زن ، مدیریت ، خانواده ، اقتصاد. ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی برخی از مسائل زنان در اسلام، مسیحیت و یهودیت

صفحه: 39تا 62

نویسندگان: حلیمه نصیری ،

کلیدواژگان: اسلام ، یهود ، مسیحیت ، زن. ،

4

عنوان: توزیع مسئولیت پرورش فرزند بین مادر و «دیگری» با توجه به دوران کودکی حضرت رسول,

صفحه: 63تا 72

نویسندگان: حوری بیانی ،

کلیدواژگان: پیامبراسلام, ، کودک ، دایه ،‌ مادر ، جوان ،

5

عنوان: بررسی تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی زنان و مردان

صفحه: 73تا 89

نویسندگان: خزران رضوانی ،

کلیدواژگان: فرهنگی و اجتماعی ، تفاوت زن و مرد ، پیوندجویی ، اقتدارطلبی ، رقابت‌جویی ، رفتار اجتماعی. ،