عکس نشریه

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

شماره 2,دوره دوم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: قلمرو حجیت خبر واحد

صفحه: 9تا 22

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: خبر واحد ، حجیت ، قلمرو حجیت ،

2

عنوان: مبانی اعتبار روایات پزشکی

صفحه: 33تا 54

نویسندگان: مهدی مهریزی ،محمد عارف حیدر قزلباش ،

کلیدواژگان: روایات پزشکی ، مبانی اعتبار ، احادیث طبّی ، علامه شعرانی. ،

3

عنوان: علم غیب امام علی در نهج البلاغه

صفحه: 55تا 76

نویسندگان: محمد عشایری منفرد ،

کلیدواژگان: علم غیب ، امام علی ، نهج‌البلاغه ، ابن ابی‌الحدید ، امامیه ، معتزله ، شارحان نهج‌البلاغه. ،

4

عنوان: ساختار هنری نهج‌البلاغه و پاسخ به ناقدان آن

صفحه: 77تا 102

نویسندگان: فرهاد عباسی ،

کلیدواژگان: نهج‌البلاغه ، سید رضی ، تقطیع ، بلاغت. ،

5

عنوان: بررسی دیدگاه الیور لیمن درباره سنت و نقش آن در تفسیر

صفحه: 102تا 124

نویسندگان: محسن قاسم پور ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، سنت ، تفسیر ، دایره المعارف قرآن ، الیور لیمن ،