عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره 32,دوره نهم ‍‍‍پاییز و زمستان 1394

1
2

عنوان: بررسی عوامل، زمینه‌ها و انواع جرایم ناموسی (با مطالعه موردی در افغانستان)

صفحه: 27تا 48

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید عبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: ناموس ، جرایم‌ ناموسی ، تعصب ، غیرت ، رابطه نامشروع ، خشونت علیه زنان. ،

3

عنوان: شرط نتیجه باطل و آثار آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

صفحه: 49تا 68

نویسندگان: احسان زر رخ ،اصلان ویسی ،

کلیدواژگان: شرط نتیجه ، فقه امامیه ، قانون مدنی ، بطلان. ،

4

عنوان: بازجستی در ماهیت «خیار شرکت» و «خیار تبعض صفقه»

صفحه: 69تا 88

نویسندگان: علی باقری ،سعید ابراهیمی ،محمد خلیلی ،

کلیدواژگان: خیار ، خیار تبعض صفقه ، خیار شرکت ، عقد معاوضی ،

5

عنوان: نسبت دلالی «لفظ» و «معنی»

صفحه: 89تا 112

نویسندگان: سید مجید میردامادی ،

کلیدواژگان: لفظ ، معنی ، نسبت ، دلالت ، ذاتی ، اعتباری ، وضع ،