عکس نشریه

مطالعات فقه تربیتی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی فقه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره 3,دوره دوم بهار و تابستان 1394

1

عنوان: جواز تلقین در تربیت دینی *

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: محمدجواد زارعان ،سید نقی موسوی ،

کلیدواژگان: تلقین ، تربیت دینی ، تربیت اعتقادی ، آموزش استدلالی ، فقه تربیتی ،

2

عنوان: بررسی فقهی یاری‌رسانی والدین به فرزندان برای نیکی*

صفحه: 33تا 58

نویسندگان: مجید طرقی اردکانی ،جواد ابراهیمی ،

کلیدواژگان: اعانه ، فرزند ، نیکی ، والدین ، زمینه‌سازی ،

3

عنوان: بررسی فقهی بایدها و نبایدهای تربیت عاطفی فرزندان در سبک زندگی اسلامی ی‌رسانی به دیگران برای نیکی به تقواپیشگی*

صفحه: 59تا 84

نویسندگان: مصطفی محامی ،حسین مولودی ،

کلیدواژگان: عاطفه ، تربیت ، تربیت عاطفی ، فقه تربیتی ، سبک زندگی اسلامی ،

4

عنوان: نقش رعایت توان متربی در تربیت عبادی؛ از منظر فقهی*

صفحه: 85تا 112

نویسندگان: علی رضا اعرافی ،تقی مهری رمی ،

کلیدواژگان: توان ، فرزند پروری ، فقه تربیتی ، تربیت اسلامی ، وظایف والدین ،

5

عنوان: صیانت فرزندان از گناه*

صفحه: 113تا 138

نویسندگان: علیرضا اعرافی ،ستار همتی ،

کلیدواژگان: صیانت ، وقایه ، والدین ، فرزندان ، تربیت ، گناه و عذاب الهی ،