عکس نشریه

مطالعات قرائت قرآن

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره 5,دوره سوم پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: بررسی دیدگاه کریستف لوگزنبرگ درباره خط قرآن

صفحه: 11تا 33

نویسندگان: محمد علی همتی ،محمد کاظم شاکر ،محمدرضا پیروز مفرد ،

کلیدواژگان: کریستف لوگزنبرگ ، خط عربی ، خط سریانی ، خط نبطی ، حروف الفبا ،

2

عنوان: تحلیل مفهومی و مصداقی وقف بیان

صفحه: 35تا 60

نویسندگان: محمد رضا شهیدی ،

کلیدواژگان: قرائت قرآن ، وقف و وصل و ابتداء ، وقف بیان ، وقف لازم ، تفسیر ،

3

عنوان: بررسی اختلاف طرق در روایت حفص

صفحه: 61تا 84

نویسندگان: قاسم بستانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، روایت ، طرق خلاف ، حفص. ،

4

عنوان: نقد دیدگاه‌ نولدکه درباره رابطه قرائات و روایات سبعه أحرف

صفحه: 85تا 102

نویسندگان: محمد حسین محمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، نولدکه ، نزول قرآن ، مصحف عثمانی ، سبعة أحرف. ،

5

عنوان: بررسی سندی و تاریخی وقف النبی

صفحه: 103تا 122

نویسندگان: محمدرضا ستوده نیا ،سعید رحیمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، وقف ، ابتداء ، وقف مأثور ، وقف بیان ، وقف النبی ،