عکس نشریه

مطالعات فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

یعقوبعلی برجی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره 4,دوره اول بهار و تابستان 1394

1

عنوان: خمس، حق مالی منصب امامت*

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،اسدالله عبداللهی جمی ،

کلیدواژگان: منصب امامت ، حق وحدانی ، حق الاماره ، حاکم ، خمس ، عائله ،

2

عنوان: تحلیلی بر دیدگاه شهید صدر دربارة قاعدة لاضرر و حق تألیف*

صفحه: 31تا 56

نویسندگان: سید علی حسینی ،حسین زروندی رحمانی ،

کلیدواژگان: شهید صدر ، قاعدۀ لاضرر ، حق تألیف ، مالکیت فکری ،

3

عنوان: بررسی ابزارهای سیاست پولی متعارف در بانکداری بدون ربا *

صفحه: 57تا 82

نویسندگان: سید عباس موسویان ،عبدالله انصاری ،

کلیدواژگان: سیاست اقتصادی ، ابزارهای سیاست پولی ، بانکداری متعارف ، بانکداری بدون ربا ، ماهیت فقهی ، و بازار بورس ،

4

عنوان: بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساوی دیه زن و مرد *

صفحه: 83تا 108

نویسندگان: حسن وحدتی شبیری ،علی قبادیان ،

کلیدواژگان: دیه زن ، دیه مرد ، قانون مجازات ، قصاص ، تفاوت ، تساوی دیه ،

5

عنوان: ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی*

صفحه: 109تا 132

نویسندگان: روح الله اکرمی ،ستار محمدی زرینی ،مهدی عبدی ،

کلیدواژگان: سلاح‌های کشتارجمعی ، فقه اسلامی ، ممنوعیت و حرمت ، مقابله ‌به ‌مثل ،