عکس نشریه

مطالعات فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

یعقوبعلی برجی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره 5,دوره اول پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: تبیین فقهی جنگ روانی*

صفحه: 5تا 34

نویسندگان: سید علی حسینی ،

کلیدواژگان: جنگ روانی ، فقه ، خدعه ، تاکتیک‌های جنگ روانی ، اختلال نظام ، نفی سبیل. ،

2

عنوان: بررسی فقهی وقف پول از منظر فقه شیعه و کارکردهای آن در اقتصاد ایران*

صفحه: 35تا 62

نویسندگان: حسن آقانظری ،مصطفی کاظمی نجف‌آبادی ،

کلیدواژگان: بررسی فقهی ، وقف پول ، وقف النقود ، کارکردهای اقتصادی ،

3

عنوان: جستاری در ماهیت‌سنجی وجوهات شرعی در پرتو مالیات اسلامی*

صفحه: 63تا 96

نویسندگان: خالد الغفوری ،مصطفی غفوری ،

کلیدواژگان: وجوهات شرعی ، ماهیت‌سنجی ، خمس ، زکات ،

4

عنوان: ماهیت مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران *

صفحه: 97تا 122

نویسندگان: عزیزاللّه فهیمی ،داود بصارتی ،

کلیدواژگان: مهریه ، ماهیت فقهی ، ماهیت حقوقی ، هدیه ، عوض. ،

5

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی ادلة مشروعیت جراحی‌های ترمیمی*

صفحه: 123تا 146

نویسندگان: سید حسن وحدتی شبیری ،ابوذر صانعی ،

کلیدواژگان: جراحی ، ترمیمی ، فقه ، حقوق ، مشروعیت. ،