عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 4,دوره اول بهار و تابستان 1388

1

عنوان: روش‌شناسی تفسیر حقوقی قرآن

صفحه: 11تا 65

نویسندگان: سید احمد میر خلیلی ،حمید رضا نوری ،

کلیدواژگان: قرآن ، روش ، تفسیر ، فقه ، حقوق ، حق. ،

2

عنوان: روش‌شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی با تأکید بر مطالعات قرآنی

صفحه: 33تا 64

نویسندگان: مهدی رستم‌نژاد ،سید مفید حسینی کوهساری ،

کلیدواژگان: اقتصاد ، روش‌شناسی ، مطالعات ، قرآن ، مبانی. ،

3

عنوان: بررسی تناقض آیات طبّی با علوم پزشکی

صفحه: 65تا 94

نویسندگان: حسین علایی ،حسن رضا رضایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، علوم پزشکی ، تناقض. ،

4

عنوان: رابطه قرآن و آزادی و چالش‌های آن

صفحه: 95تا 116

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: آزادی ، قرآن ، ارتداد ،

5

عنوان: پیش‌فرض‌ها و مبانی مطالعات مدیریتی قرآن کریم

صفحه: 117تا 138

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،امیر علی لطفی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مدیریت ، مطالعات. ،