عکس نشریه

مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

سید سجاد هاشمیان

سردبیر:

حمید پارسانیا

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

شماره 1,دوره اول بهار و تابستان 1394

1

عنوان: بررسی روش‌شناختی اخباری‌گری با تأکید بر اندیشه‌های امین استرآبادی

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: قاسم جعفرزاده ،

کلیدواژگان: اخباری گری ، محمد امین استر آبادی ، عقل ، نقل ، روش‌شناسی ، لوازم معرفتی ، لوازم اجتماعی ،

2

عنوان: معرفت‌شناسی جریان تکفیر (بررسی اعتبار منابع معرفت نزد جریان‌های تکفیری)

صفحه: 33تا 49

نویسندگان: مصطفی شریفی پور ،

کلیدواژگان: معرفت‌شناسی ، تکفیر ، عقل ، نقل ، تجربه ، شهود ،

3

عنوان: درآمدی بر فقه اجتماعی و نسبت آن با علم اجتماعی مسلمین

صفحه: 51تا 76

نویسندگان: محمدتقی مقدمی ،

کلیدواژگان: فقه سیاسی اجتماعی ، علم اجتماعی ، علم اجتماعی مسلمین ، احکام ثابت و متغیر. ،

4

عنوان: فتوت و نسبت آن با عرفان اجتماعی

صفحه: 77تا 100

نویسندگان: محمدحسین مقاره‌ای ،

کلیدواژگان: فتوت ، عرفان عملی ، عرفان اجتماعی ، عرفان حد اکثری ، تزکیه ، عبدالرزاق کاشانی. ،

5

عنوان: گونه‌شناسی عرفان اجتماعی با تأکید بر دیدگاه‌‌های امام خمینی(ره)

صفحه: 101تا 122

نویسندگان: حمزه خادم علی ،

کلیدواژگان: عرفان اجتماعی ، کارکرد اجتماعی ، سلوک اجتماعی ، گونه‌شناسی ، امام خمینی ، آیت‌الله شاه‌آبادی ،