عکس نشریه

گفتمان حقوقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره 8,دوره چهارم پاییزو زمستان 1394

1

عنوان: مسئولیت کیفری کودک در حقوق کیفری افغانستان

صفحه: 5تا 35

نویسندگان: سید انور سجادی ،

کلیدواژگان: کودک ، بلوغ ، مسؤولیت ، مسؤولیت جزایی ، قانون جزا. ،

2

عنوان: حمایت از اطفال بزه¬دیده در حقوق افغانستان و اسناد بین المللی

صفحه: 37تا 66

نویسندگان: سید محمد موسوی ،

کلیدواژگان: طفل ، بزه¬دیده ، حمایت کیفری ، بزه‌دیدگی ، قوانین ایران ، قوانین افغانستان ، اسناد بین‌المللی. ،

3

عنوان: جرم انگاری ازدواج قبل از سن قانونی در فقه و حقوق افغانستان

صفحه: 67تا 82

نویسندگان: محمدرضا صفری ،

کلیدواژگان: ازدواج ، سن نکاح ، بلوغ ، ازدواج زیر سن قانونی ، جرم انگاری ،

4

عنوان: بررسی عوامل و پی آمد های خشونت خانوادگی علیه زنان (با نگاه ویژه به افغانستان)

صفحه: 83تا 110

نویسندگان: سید عبد البصیر حسینی ،سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: خشونت ، ضرب‌وجرح ، زن ، خشونت خانوادگی ، ازدواج اجباری ،

5

عنوان: قتل ناموسی در فقه وحقوق موضوعه

صفحه: 111تا 134

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید مهدی حسینی ،

کلیدواژگان: قتل ، ناموس ، قتل در فراش ، قتل ناموسی. ،