عکس نشریه

مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

سید سجاد هاشمیان

سردبیر:

حمید پارسانیا

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

شماره 2,دوره اول پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی

صفحه: 7تا 31

نویسندگان: قاسم ابراهیمی‌پور ،سیدمحسن میری ،

کلیدواژگان: جهان اسلام ،‌ عقل عربی ، عقب‌ماندگی ، محمدعابد الجابری ، سنت و مدرنیته. ،

2

عنوان: شرق‌شناسی پست مدرن؛ زمینه‌ها و پیامدها

صفحه: 33تا 55

نویسندگان: هادی بیگی ملک آباد ،حمید پارسانیا ،

کلیدواژگان: شرق‌شناسی ، پسااستعمار گرایی ، مدرنیته ، ادوارد سعید ، پست مدرنیته ، گفتمان ،

3

عنوان: تعامل و تقابل روحانیت و روشنفکران در مشروطه (1320ـ 1285ه‍ ش)

صفحه: 57تا 86

نویسندگان: علیرضا کلانتر مهرجردی ،مجید نجات‌پور ،

کلیدواژگان: روشنفکران ، مشروطیت ، روحانیان ، قانون اساسی مشروطه ، ایدئولوژی. ،

4

عنوان: روش‌شناسی نظام فکری دکتر حسن حنفی

صفحه: 87تا 102

نویسندگان: مهدی سلطانی ،نصرالله آقاجانی ،

کلیدواژگان: روش‌شناسی ، میراث ، آگاهی ، اندیشه اجتماعی ، پدیدار‌شناسی ، حسن حنفی ،

5

عنوان: روش‌شناسی روشنفکری‌ اقبال لاهوری

صفحه: 103تا 134

نویسندگان: مهدی رجبی ،

کلیدواژگان: اقبال ، نهضت نواندیشی ، بیداری اسلامی ، روشنفکری ، اجتهاد ، نظریۀ «خودی». ،