عکس نشریه

مطالعات فقه تربیتی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی فقه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره 4,دوره دوم پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: تبیین چرایی فقه تربیتی *

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: سید نقی موسوی ،

کلیدواژگان: فقه تربیتی ، تربیت اسلامی ، فلسفۀ فقه تربیتی ، فلسفۀ تعلیم و تربیت ،

2

عنوان: رعایت توان متربی از منظر فقه و تربیت*

صفحه: 31تا 56

نویسندگان: سید عنایت‌الله کاظمی ،مجید طرقی اردکانی ،

کلیدواژگان: استعداد ، توان عقلی و عاطفی ، تکلیف مالایطاق ، رجحان عقلی ،

3

عنوان: بررسی مفاهیم، ضرورت و فنون مشاوره در مثنوی معنوی*

صفحه: 57تا 82

نویسندگان: ابوالفضل بختیاری ،محمد ظهرابی ،مرضیه محمدخانی ،حسن خلجی ،

کلیدواژگان: مشاوره ، مولوی ، راهنمایی ، مثنوی معنوی ، مشاور ،

4

عنوان: حکم فقهی استفاده از بازی در تربیت *

صفحه: 83تا 110

نویسندگان: علیرضا اعرافی ،محمدکاظم مبلغ ،

کلیدواژگان: بازی ، تربیت ، کودک ، سیره ، استفاده از بازی ، حکم فقهی. ،

5

عنوان: اسمای حسنای الهی در قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در بعد عقلانی *

صفحه: 111تا 134

نویسندگان: عباس‌علی رستمی‌نسب ،مسعود اخلاقی ،علی حمداله‌زاده‌گل ،

کلیدواژگان: تربیت عقلانی ، تربیت اسلامی ، قرآن کریم ، اسمای حسنای الهی ،