عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 11,دوره اول پاییز و زمستان 1390

1

عنوان: بررسی دیدگاه بلاشر و گلدزیهر پیرامون نگارش قرآن

صفحه: 11تا 30

نویسندگان: سید علی‌اکبر ربیع نتاج ،محمد صادق حیدری ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبر اسلام9 ، کتابت قرآن ، بلاشر ، گلزیهر ،

2

عنوان: بررسی جمع قرآن پیامبر9 و امام علی7 از نگاه مستشرقان و اهل‌سنت

صفحه: 31تا 44

نویسندگان: عیسی متقی‌زاده ،باب الله محمدی نبی کندی ،

کلیدواژگان: قرآن ، جمع قرآن ، پیامبر خاتم9 ، امام علی7 ، مستشرقان ، اهل سنت ،

3

عنوان: متکلمان مسیحی و معجزات پیامبر اسلام

صفحه: 45تا 59

نویسندگان: رضا برنجکار ،محمد جواد دانیالی ،

کلیدواژگان: محمد ، معجزه ، مسیحیت ، مستشرقان ،

4

عنوان: سنت پیامبر اعظم9از منظر مستشرقان

صفحه: 61تا 84

نویسندگان: مجید حیدری فر ،عبدالله غلامی ،محمد علی حجتی ،

کلیدواژگان: محمد ، پیامبر اعظم ، سنّت ، مستشرقان. ،

5

عنوان: بررسی مقاله «ارث» در دایرة‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 85تا 116

نویسندگان: دیوید پاوئرز ،محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، ارث ، فرائض. ،