عکس نشریه

مطالعات پژوهشی زنان

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

شماره 4,دوره سوم بهار وتابستان 1395

1

عنوان: تأثیر مشارکت سیاسی زنان بر روند بیداری اسلامی

صفحه: 5تا 20

نویسندگان: صدیقه فصیحی ،

کلیدواژگان: زنان ، بیداری اسلامی ، مشارکت سیاسی ، سیاست ، حکومت اسلامی ،

2

عنوان: تأثیر مشارکت سیاسی زنان بر روند بیداری اسلامی

صفحه: 5تا 20

نویسندگان: صدیقه فصیحی ،

کلیدواژگان: زنان ، بیداری اسلامی ، مشارکت سیاسی ، سیاست ، حکومت اسلامی ،

3

عنوان: نقش جریان‌ها و تفکرات افراطی در عدم دستیابی زنان به آموزه‌های اسلامی

صفحه: 21تا 28

نویسندگان: حوری بیانی ،

کلیدواژگان: جریان‌های افراطی ، زنان ، اسلام ، زن¬ستیزی ، خشونت. ،

4

عنوان: نقش جریان‌ها و تفکرات افراطی در عدم دستیابی زنان به آموزه‌های اسلامی

صفحه: 21تا 28

نویسندگان: حوری بیانی ،

کلیدواژگان: جریان‌های افراطی ، زنان ، اسلام ، زن¬ستیزی ، خشونت. ،

5

عنوان: پویشی در توسعه و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی با محوریت زنان ( با تأکید بر سیرۀ زنان هم عصر پیامبر,)

صفحه: 29تا 42

نویسندگان: حسنات بیانی ،

کلیدواژگان: گفتمان انقلاب اسلامی ، زنان ، پیامبر اسلام, ، تبلیغ. ،