عکس نشریه

مطالعات قرائت قرآن

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره 6,دوره چهارم بهار و تابستان 1395

1

عنوان: بررسی و تحلیل سندی روایت قرآنی حفص از عاصم

صفحه: 9تا 37

نویسندگان: قاسم بستانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، حفص ، عاصم ، قرائت ، روایت ، شیعی بودن ،

2

عنوان: اعتبارسنجی قرائات سبع از نظر امام خمینی

صفحه: 39تا 56

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،سیدمجتبی رضوی اصیل ،

کلیدواژگان: قرآن ، امام خمینی ، قرائات سبع (هفتگانه) ، جواز ، حجیت ، اعتبارسنجی ،

3

عنوان: بررسی شخصیت عاصم و متفردات او به روایت حفص

صفحه: 57تا 74

نویسندگان: حمید جلیلیان ،سیف‌علی زاهدی‌فر ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم قرائت ، انفرادات عاصم ، روایت حفص ،

4

عنوان: نقش وقف و ابتدا در معنامحوری تلاوت قرآن

صفحه: 75تا 96

نویسندگان: محمد رضا شهیدی‌پور ،علی علیزاده ،

کلیدواژگان: قرآن ، تلاوت ، وقف و ابتدا ، تدبر ، معنا محوری ،

5

عنوان: قرائت و مصداق‌ آیه «سلام علی ال یاسین»

صفحه: 97تا 120

نویسندگان: مجید چهری ،عبدالحسین شورچه ،

کلیدواژگان: قرآن ، الیاس ، ال یاسین ، الیاسین ، یس ، آل یاسین ، اختلاف قرائت ،