عکس نشریه

پژوهشنامه کلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

مرتضی حسینی شاهرودی

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

احسان احمدی

آدرس ایمیل:

kalamjournal.miu@gmail.com

سید سلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته
  • اطلاعیه
  • قابل توجه نویسندگان محترم

    ساعات پاسخ گویی به نویسندگان محترم 9و 30 دقیقه تا 14 و 30 دقیقه می باشد باتشکر

دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه کلام

شماره 4,دوره سوم بهار وتابستان 1395

1

عنوان: عقل‌گرایی و نص‌گرایی در تشیع (با بررسی تطبیقی دیدگاه‌های شیخ صدوق و شیخ مفید)

صفحه: 5تا 24

نویسندگان: عبدالمجید حکیم الهی ،

کلیدواژگان: مکتب قم ، مکتب بغداد ، نص¬گرایی ، عقل‌گرایی ، شیخ صدوق ، شیخ مفید ، رشد جایگاه عقل. ،

2

عنوان: نقد و بررسی دیدگاه‌های مختلف در رابطه با وحیانی بودن الفاظ قرآن‌کریم

صفحه: 25تا 46

نویسندگان: محمد شیبانی ،

کلیدواژگان: وحی ، معجزه ، الفاظ قرآن ، وحیانی ، غیر وحیانی. ،

3

عنوان: نقد مسئله حدوث قرآن از دیدگاه قاضی سعید قمی با توجه به مبانی ملاصدرا

صفحه: 47تا 64

نویسندگان: سید محمد موسوی ،

کلیدواژگان: حادث ، قدیم ، قرآن ، قاضی سعید ، ملاصدرا. ،

4
5

عنوان: بررسی کاربرد قاعدۀ «الواحد» در مکتب اصولی آخوندخراسانی و پیامدهای اعتقادی آن

صفحه: 83تا 102

نویسندگان: نسرین هژبری ،محمدرضا کاظمی گلوردی ،جمشید سمیعی ،

کلیدواژگان: مکتب اصولی ، قاعده الواحد ، اعتباری ، حقیقی ، برهان ، جدل. ،