عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره 33,دوره دهم بهار وتابستان 1395

1

عنوان: سنجه‌های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام

صفحه: 5تا 26

نویسندگان: محسن ملک افضلی اردکانی ،

کلیدواژگان: مصلحت نظام ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ضوابط تشخیص مصلحت ، فقه سیاسی اسلام. ،

2

عنوان: حکم کاهش و حذف جنین در باروری‌های چندقلویی از منظر فقه و پزشکی

صفحه: 27تا 46

نویسندگان: فتح‌الله قربانی ،ابراهیم ابراهیمی ،

کلیدواژگان: باروری پزشکی ، باروری چند قلویی ، جنین ، حذف ، کاهش ،

3

عنوان: رابطه تقصیر و عنصر روانی در حقوق جزا

صفحه: 47تا 62

نویسندگان: سیدحسن علوی ،

کلیدواژگان: تقصیر کیفری ، خطای کیفری ، عنصر روانی ، بی‌احتیاطی ، بی‌مبالاتی ، مسئولیت کیفری. ،

4

عنوان: زمان و مکان ارزیابی خسارت قراردادی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مصر)

صفحه: 63تا 82

نویسندگان: فاطمه رجائی ،

کلیدواژگان: خسارت قراردادی ، ارزیابی خسارت ، زمان ، مکان ، حقوق مصر. ،

5

عنوان: بررسی فقهی قاعده «درء» با تکیه بر قانون مجازاتِ اسلامی مصوب 1392

صفحه: 83تا 104

نویسندگان: رضا دانشور ثانی ،کاظم خسروی ،

کلیدواژگان: درء ، حد ، شبهه ، شبهه موضوعیه ، شبهه حکمیه. ،