عکس نشریه

تامل

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیه

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر حمید حسین نژاد محمدآبادی

سردبیر:

حجت الاسلام محمد جواد پور اسکندری

مدیر اجرایی:

علیرضا عبداللهی سیستانی

ویراستار علمی :

علیرضا عبداللهی سیستانی

ویراستار انگلیسی :

سید عبدالبصیر حسینی

آدرس ایمیل:

Taammol.mashhad@gmail.com

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه دانش‌پژوهی تامل

شماره 1,دوره اول بهار و تابستان 1395

1

عنوان: شجره ملعونه درقرآن

صفحه: 5تا 16

نویسندگان: محمد سواد ناصری ،

کلیدواژگان: رؤیای پیامبر ، شجره ملعونه ، بنی امیه ، درخت زقوم ، قوم یهود ، آل سعود. ،

2

عنوان: ابن تیمیه از دیدگاه علمای مذهب شافعی

صفحه: 7تا 22

نویسندگان: سید جعفر حسینی ،

کلیدواژگان: تکفیر ، سلفی ، ابن تیمیه ، شافعی. ،

3

عنوان: اسلام و عدالت

صفحه: 23تا 37

نویسندگان: ابوبکر محمد ثالث ،

کلیدواژگان: عدالت ، مساوات ، انصاف ، قسط ، عدالت فردی ، عدالت اجتماعی. ،

4

عنوان: بررسی اتحاد وجود و ماهیت در مصداق

صفحه: 39تا 57

نویسندگان: علیرضا عبداللهی ،

کلیدواژگان: وجود ، ماهیت ، اصالت ، اعتباریت ، اتحاد ، عینیت ، مصداق. ،

5

عنوان: بررسی فقهی اذان در فقه شیعه

صفحه: 59تا 68

نویسندگان: امان الله الهی ،

کلیدواژگان: اذان ، شهادت ، شیعه ، اقامه. ،