عکس نشریه

THE LIGHT OF THE QUR'AN

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

نمایندگی آلبانی جامعة المصطفی العالمیة

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره 28,دوره پنجم بهار 1393

1

عنوان: KONCEPTI I DASHURISË PËR ZOTIN

صفحه: 5تا 12

نویسندگان: آلبانی ،

کلیدواژگان: KONCEPTI , DASHURISË ,ZOTIN ،

2

عنوان: TË DREJTAT E PROFETIT MUHAMED

صفحه: 13تا 22

نویسندگان: Umm Abdur Rahman Hirchfelder ،

کلیدواژگان: MUHAMED , PROFETIT , DREJTAT ،

3

عنوان: ARGUMENTE SHKENCORE NGA KUR’ANI IV

صفحه: 23تا 35

نویسندگان: آلبانی ،

کلیدواژگان: ARGUMENTE , KUR’ANI , SHKENCORE ،