عکس نشریه

THE LIGHT OF THE QUR'AN

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

نمایندگی آلبانی جامعة المصطفی العالمیة

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره 29,دوره پنجم تابستان 1393

1

عنوان: Njëjësia e Emrave dhe e Atributeve të Allahut (Teuhiid al - Esmaa ue Sifaat)

صفحه: 5تا 10

نویسندگان: Dr. Aisha Hamdan ،

کلیدواژگان: Allahut , Atributeve , Njëjësia ,Emrave ،

2

عنوان: TA DUASH ZOTIN SIPAS ISLAMIT

صفحه: 11تا 18

نویسندگان: Dr. Murad Eilfried Hofman ،

کلیدواژگان: DUASH , ISLAMIT , ZOTIN , SIPAS ،

3

عنوان: ÇËSHTJE TË MORALIT SIPAS KUR’ANIT

صفحه: 19تا 27

نویسندگان: Vullnet Merja ،

کلیدواژگان: ÇËSHTJE , ÇËSHTJE , KUR’ANIT , SIPAS , ،