عکس نشریه

THE LIGHT OF THE QUR'AN

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

نمایندگی آلبانی جامعة المصطفی العالمیة

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره 31,دوره پنجم زمستان 1393

1

عنوان: KONCEPTI PËR ZOTIN

صفحه: 5تا 10

نویسندگان: Aisha Hamdan ،

کلیدواژگان: KONCEPTI , ZOTIN ،

2

عنوان: Kur’ani për myslimanët

صفحه: 11تا 19

نویسندگان: Aliaa Ibrahim DAKROURY ،

کلیدواژگان: Kur’ani , myslimanët ،

3

عنوان: NATYRA HOLISTIKE DHE SHTYLLAT E EDUKIMIT DHE PEDAGOGJISË PROFETIKE

صفحه: 20تا 23

نویسندگان: Rajmonda Feza Ramaj ،

کلیدواژگان: HOLISTIKE , PEDAGOGJISË , EDUKIMIT , PROFETIKE ،