عکس نشریه

THE LIGHT OF THE QUR'AN

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

نمایندگی آلبانی جامعة المصطفی العالمیة

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره 33,دوره ششم تابستان 1394

1

عنوان: AGJËRIMI I PROFETIT

صفحه: 4تا 10

نویسندگان: H. Selim Stafa ،

کلیدواژگان: AGJËRIMI , PROFETIT ،

2

عنوان: RAMAZANI DHE RËNDËSIA E AGJËRIMIT

صفحه: 11تا 15

نویسندگان:

کلیدواژگان: RAMAZANI , RËNDËSIA , AGJËRIMIT ،

3

عنوان: AGJËRIMI ËSHTË SHKOLLA E DEVOTSHMËRISË

صفحه: 16تا 25

نویسندگان: Naser Mekarim Shirazi ،

کلیدواژگان: AGJËRIMI , DESHKOLLA VOTSHMËRISË ,ËSHTË , ،

4

عنوان: DOBITË E AGJËRIMIT GJATË MUAJIT TË RAMAZANIT

صفحه: 26تا 32

نویسندگان: آلبانی ،

کلیدواژگان: AGJËRIMIT , RAMAZANIT , MUAJIT ،

5

عنوان: AGJËRIMI ËSHTË SHËNDET

صفحه: 33تا 35

نویسندگان: Prof. dr. Bedri Bylyku ،

کلیدواژگان: AGJËRIMI , ËSHTË , SHËNDET ،