عکس نشریه

THE LIGHT OF THE QUR'AN

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

نمایندگی آلبانی جامعة المصطفی العالمیة

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره 34,دوره ششم پاییز 1394

1

عنوان: RRUGA PËR NË HAXH

صفحه: 3تا 10

نویسندگان: Sabrie Feza ،

کلیدواژگان: RRUGA , HAXH ،

2

عنوان: MEKA -VENDI PËR TË CILIN BETOHET ALLAHU NË KUR’AN

صفحه: 11تا 17

نویسندگان: Prof. Hajri Shehu ،

کلیدواژگان: KUR’AN , MEKA , ALLAHU ،

3

عنوان: HAXHI NË KUR’AN KOMENTIMI I AJETIT 196, I SURES “EL BEKARE”

صفحه: 18تا 25

نویسندگان: Nasir Mekarim Shirazi ،

کلیدواژگان: KUR’AN , HAXHI ،

4

عنوان: KUR’ANI PËR PASTËRTINË DHE PASTRIMIN

صفحه: 26تا 31

نویسندگان: Albana Muja ،

کلیدواژگان: KUR’ANI , PASTRIMIN , PASTËRTINË ،

5

عنوان: ARGUMENTE SHKENCORE NGA KUR’ANI IX

صفحه: 32تا 40

نویسندگان: Abdu Daim Kahiil ،

کلیدواژگان: ARGUMENTE , SHKENCORE , KUR’ANI ،