عکس نشریه

THE LIGHT OF THE QUR'AN

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

نمایندگی آلبانی جامعة المصطفی العالمیة

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره 35,دوره ششم زمستان 1394

1

عنوان: HAZRETI MUHAMEDI PROFETI I MBARË NJERËZIMIT

صفحه: 4تا 12

نویسندگان: H. Selim Stafa ،

کلیدواژگان: HAZRETI , MUHAMEDI , NJERËZIMIT ،

2

عنوان: DISA VIRTYTE TË PROFETIT MUHAMED

صفحه: 15تا 19

نویسندگان: Ahadollah Gholizadeh Barandagh ،

کلیدواژگان: MUHAMED , VIRTYTE , PROFETIT ،

3

عنوان: MESIHU - BIRI I MERJEMES NË KUR’AN

صفحه: 20تا 28

نویسندگان: Vullnet Merja ،

کلیدواژگان: KUR’AN , MESIHU , MERJEMES ،

4

عنوان: BIBLA DHE KUR’ANI

صفحه: 29تا 31

نویسندگان: Robin Scott ،

کلیدواژگان: KUR’ANI , BIBLA ،

5

عنوان: ARGUMENTE PSE NUK ËSHTË KRYQËZUAR HAZRETI ISAI

صفحه: 32تا 36

نویسندگان: آلبانی ،

کلیدواژگان: ARGUMENTE , KRYQËZUAR , HAZRETI , ISAI ،