عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 10,دوره اول بهار و تابستان 1390

1

عنوان: بررسی مقالة خانوادة پیامبر(ص) از دایرة‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 11تا 32

نویسندگان: علی آسانی ،مجید معارف ،سمیه سادات اعتصامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، پیامبر اسلام ، اهل بیت ، لیدن. ،

2

عنوان: چالش‌های آغازین تاریخ قرآن

صفحه: 33تا 58

نویسندگان: اعظم پویازاده ،معصومه آگاهی ،

کلیدواژگان: قرآن ، جمع‌ قرآن ، تحریف ، مصحف علی(ع) ، قرائات ،

3

عنوان: هدف‌های مستشرقان در ترجمه قرآن

صفحه: 59تا 72

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،بختیار اسماعیل‌اف ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، ترجمه ، اهداف. ،

4

عنوان: بررسی ازدواج موقت در دایرة‌المعارف لیدن

صفحه: 73تا 96

نویسندگان: محمد مهدی کریمی‌نیا ،شهلا حایری ،

کلیدواژگان: قرآن ، ازدواج موقت ، ازدواج دائم ، متعه ،

5

عنوان: بررسی مقالة «الرقیم والرقود»

صفحه: 97تا 126

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،محمد مقداد امیری ،

کلیدواژگان: قرآن‌ ، سوره کهف‌ ، الرقیم‌ ، الرقود ، تصحیف ، مستشرقان ،