عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 18,دوره دهم بهار و تابستان 1395

1

عنوان: مفاهیم بنیادین نظام جامع سلامت روحی و روانی در قرآن

صفحه: 9تا 29

نویسندگان: محمد¬مهدی اصفهانی ،عباس‌علی واشیان ،

کلیدواژگان: قرآن ، حدیث ، نظام جامع ، سلامت روحی ، سلامت روانی. ،

2

عنوان: مثبت‌اندیشی و موانع آن از منظر قرآن و احادیث

صفحه: 31تا 50

نویسندگان: مهدی رستم‌نژاد ،روح الله رستگارصفت ،

کلیدواژگان: قرآن ، احادیث ، ‌مثبت‌اندیشی ، موانع مثبت‌اندیشی ،

3

عنوان: مهم‌ترین بنیان‌های تمدنی در قرآن کریم

صفحه: 51تا 74

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،محمد رضا انجم شعاع ،

کلیدواژگان: قرآن ، تمدن ، مؤلفه‏های تمدنی ، تمدن اسلامی ،

4

عنوان: بررسی اعجاز علمی قرآن در مراحل خلقت و تکوین جنین انسان

صفحه: 75تا 90

نویسندگان: محمدجواد اسکندرلو ،سید بهادر علی زیدی ،

کلیدواژگان: تفسیر ، اعجاز علمی ، قرآن ، جنین‌شناسی ، مراحل خلقت ،

5