عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 20,دوره یازدهم بهار و تابستان 1395

1

عنوان: بررسی عصمت حضرت نوح در دایره‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 9تا 20

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،مهدی سازندگی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، دایرة‌المعارف قرآن لیدن ، مستشرقان ، عصمت ، نوح ،

2

عنوان: بررسی دیدگاه اسماء افسر‌الدین در مورد «شفاعت»

صفحه: 21تا 39

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،فاطمه وجدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، روایات ، شفاعت ، اسماء افسر‌الدین ، وهابیت ، بت‌پرستی ،

3

عنوان: بررسی دیدگاه الیور لیمن درباره سنت و نقش آن در تفسیر

صفحه: 41تا 62

نویسندگان: محسن قاسم‌پور ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، سنت ، تفسیر ، قرآن یک دایرة المعارف ، الیور لیمن ،

4

عنوان: آسیب‌شناسی دیدگاه یوری روبین در مورد «اصالت وحی»

صفحه: 63تا 84

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،مهدی همتیان ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، یوری روبین ، وحی ،

5

عنوان: بررسی آراء خاورشناسان درباره تراوش قرآن از درون پیامبر

صفحه: 85تا 100

نویسندگان: جمال فرزندوحی ،محسن فریادرس ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبر اکرم ، وحی ، مستشرقین ، مصدر قرآن ،