عکس نشریه

مطالعات اصول فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی (ص) العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

علی رحمانی فرد

مدیر اجرایی:

مجتبی جلیلی

ویراستار علمی :

احمد شهدادی نائینی

ویراستار انگلیسی :

جاوید اکبری

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

کارشناس تحریریه : محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

 

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی مطالعات اصول فقه امامیه

شماره 4,دوره اول پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: نسبت استعمال لفظ در بیش از یک معنا با معانی باطنی قرآن *

صفحه: 7تا 30

نویسندگان: سید محمود طیب‌حسینی ،

کلیدواژگان: معانی باطنی قرآن ، استعمال لفظ ، لفظ مشترک ، آخوند خراسانی ،

2

عنوان: ضرورت پیرایش اصول فقه از مباحث زائد*

صفحه: 31تا 60

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،مهدی برزگر ،

کلیدواژگان: اصول فقه ، مباحث زائد ، تورم ، توسعه ، آسیب‌شناسی مباحث علمی ،

3

عنوان: فلسفۀ کاربرد قواعد فلسفی در علم اصول*

صفحه: 85تا 113

نویسندگان: محمد علی اسماعیلی ،

کلیدواژگان: علم اصول ، فلسفه ، ادراکات اعتباری ، ادراکات حقیقی ،

4

عنوان: چیستی و چرایی حکم ارشادی *

صفحه: 113تا 140

نویسندگان: محمدصادق فیاض ،

کلیدواژگان: حکم ، ارشاد ، مولویت ، ثواب و عقاب ، مستقلات عقلی ، اصول فقه ،

5

عنوان: تأملی بر نقش تنقیح مناط، و اصطلاحات همسو در استنباط احکام *

صفحه: 141تا 166

نویسندگان: علی رحمانی فرد ،سید محمدتقی موسوی ،

کلیدواژگان: تنقیح مناط ، الغای خصوصیت ، اصول فقه ، قیاس ، فقها ، اصولیین ،