عکس نشریه

مطالعات فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

یعقوبعلی برجی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره 7,دوره اول پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: راهکارهای فقهی در طراحی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران *

صفحه: 7تا 34

نویسندگان: حسن آقا نظری ،احمد رضا صفا ،

کلیدواژگان: بازار سرمایه ، بورس ، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان ، سهام ، املاک و مستغلات ،

2

عنوان: آثار فقهی نظریۀ جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا در قرآن مجید

صفحه: 35تا 60

نویسندگان: سید محمود طیب‌حسینی ،سجاد کوهی بشیر ،

کلیدواژگان: استعمال لفظ در بیش از یک معنا ، حمل لفظ مشترک بر بیش از یک معنا ، ثمرات فقهی استعمال لفظ در بیش از یک معنا ،

3

عنوان: امکان سنجی بیع حقوق فکری از منظر فقه و حقوق*

صفحه: 61تا 82

نویسندگان: علیرضا فصیحی‌زاده ،وحید صادقی ،

کلیدواژگان: انتقال ، حقوق فکری ، بیع ، مال ، عین ، حق معنوی ،

4

عنوان: ارزیابی مفهوم شرب مسکربا نگرشی به مادة 264 قانون مجازات اسلامی *

صفحه: 83تا 110

نویسندگان: میثم خزاعی ،جواد ریاحی ،طه زرگریان ،

کلیدواژگان: مصرف ، شرب ، تناول ، تزریق ، تدخین ،

5

عنوان: بررسی فقهی ادلة عدم مشروعیت جراحی‌های زیبایی *

صفحه: 111تا 138

نویسندگان: ابوذر صانعی ،

کلیدواژگان: جراحی ، زیبایی ، فقه ، عدم مشروعیت ،