عکس نشریه

مطالعات اصول فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی (ص) العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

علی رحمانی فرد

مدیر اجرایی:

مجتبی جلیلی

ویراستار علمی :

احمد شهدادی نائینی

ویراستار انگلیسی :

جاوید اکبری

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

کارشناس تحریریه : محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

 

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی مطالعات اصول فقه امامیه

شماره 3,دوره اول بهار و تابستان 1394

1

عنوان: چیستی و دلائل منطقة الفراغ در قانون‌گذاری اسلامی *

صفحه: 7تا 28

نویسندگان: علی رحمانی فرد ،عبدالمجید قائدی لامردی ،

کلیدواژگان: منطقة الفراغ ، قانون‌گذاری ، ولی امر ،‌ حکم الزامی ، حکم غیر الزامی ، حل تزاحم ،

2

عنوان: دیدگاه جدید بیان تصدیقی نسبت به تطبیق افتراضی*

صفحه: 29تا 50

نویسندگان: خالد الغفوری ،

کلیدواژگان: قاعدهٔ فقهی ، قاعدهٔ اصولی ، ورود ، تعارض ، حکومت ، تخصص ، تخصیص ،

3

عنوان: بررسی سیر تحول جایگاه عقل در استنباط از شیخ مفید تا شهید اول

صفحه: 51تا 64

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: عقل ، استنباط ، اجتهاد ، قیاس ،

4

عنوان: بینه داخل و خارج و تعارض آن‌ها*

صفحه: 65تا 86

نویسندگان: عزیزالله فهیمی ،محمد سلطانیه ،

کلیدواژگان: بینه‌ ، نکول ، منکر ، قرعه ، بینه داخل ، بینه خارج ،

5

عنوان: تقدیم امارات بر استصحاب؛ رهیافت‌ها و چالش‌ها*

صفحه: 87تا 112

نویسندگان: محمد صادق فیاض ،

کلیدواژگان: امارات ، استصحاب ، اصول عملیه ، تخصیص ، حکومت ، ورود ، اصول فقه ،