عکس نشریه

مطالعات فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

یعقوبعلی برجی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره 6,دوره اول بهار و تابستان 1395

1

عنوان: بررسی فقهی موارد جواز اخذ سرقفلی با رویکرد تحلیلی*

صفحه: 5تا 24

نویسندگان: محمد رحمانی ،جلال زروندی ،

کلیدواژگان: سرقفلی ، حق کسب و پیشه ، موجر ، مستأجر ، اجاره‌بها ،

2

عنوان: بررسی فقهی وقف پول از منظر فقه شیعه و کارکردهای آن در اقتصاد ایران*

صفحه: 25تا 52

نویسندگان: حسن آقا نظری ،مصطفی کاظمی نجف‌آبادی ،

کلیدواژگان: بررسی فقهی ، وقف پول ، وقف النقود ، کارکردهای اقتصادی ،

3

عنوان: قاعدة اقدام و جبران تورم *

صفحه: 53تا 74

نویسندگان: مجید تلخابی ،محمدحسین ناظمی ،

کلیدواژگان: قاعدۀ اقدام ، جبران تورم ، قاعدۀ لاضرر ، سقوط ضمان ،

4

عنوان: بازخوانی تجدید نظر در احکام قضایی در فقه اهل‌البیت^*

صفحه: 75تا 102

نویسندگان: علی شریفی ،

کلیدواژگان: تجدید نظر ، شرط اجتهاد ، نقض حکم حاکم ، احکام قضایی ،

5