عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 9,دوره اول پاییز و زمستان 1389

1

عنوان: بررسی مقالة محمّد

صفحه: 11تا 44

نویسندگان: مجید معارف ،سمیه سادات اعتصامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، دائرة‌المعارف قرآن ، مستشرقان ، محمد ،

2

عنوان: مفهوم اُمّی بودن پیامبر و ادعای مستشرقان

صفحه: 45تا 76

نویسندگان: معصومه دولت آبادی ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبر اسلام ، امی ، مستشرقان ،

3

عنوان: سنت‌پژوهی مستشرقان

صفحه: 77تا 96

نویسندگان: مجید حیدری‌فر ،محمد علی حجتی ،

کلیدواژگان: سنّت ، مستشرقان ، پیامبر ، اسلام ،

4

عنوان: بررسی مقالة «اصحاب پیامبر»

صفحه: 97تا 118

نویسندگان: حسین علوی مهر ،حسین تقی‌پور ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبر ، صحابه ، مستشرقان. ،

5

عنوان: بررسی مقالة «تأویل از دیدگاه شیعه دوازده امامی»

صفحه: 119تا 148

نویسندگان: اعظم پویازاده ،معصومه آگاهی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تأویل ، شیعه ، باطن ، تحریف ، امامت ، ولایت ، تفسیر ،