عکس نشریه

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه(ص)

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

محمد فاکر میبدی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

 

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره 6,دوره اول بهار و تابستان 1395

1

عنوان: بررسی تطبیقی شأن نزول آیة56 قصص (إِنَّکَ لاتَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللّه یَهْدِی مَنْ یَشاءُ)*

صفحه: 7تا 36

نویسندگان: سید محمود طیب‌حسینی ،فریده پیشوایی ،

کلیدواژگان: تفسیر تطبیقی ، آیۀ 56 قصص ، ابوطالب ، ابولهب ، ایمان. ،

2

عنوان: بررسی حدیثی دیدگاه نافیان صدور وصیت از پیامبر|*

صفحه: 37تا 64

نویسندگان: خالد غفوری حسنی ،

کلیدواژگان: امامیه؛ اهل سنت ، وصیت پیامبر| ، آیه وصیت ، حدیث نفی وصیت. ،

3

عنوان: جایگاه آیات القرآن در سورة قیامت*

صفحه: 65تا 88

نویسندگان: فاکر میبدی ،مهدیه شریفی‌نسب اناری ،

کلیدواژگان: آیات القرآن ، تحریک ، تعجیل ، تبعیت ، بیان ،

4

عنوان: تحلیل «روایات منتقله» در مجمع البیان با تأکید بر روایت چشمة صالح×*

صفحه: 89تا 116

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،کامران اویسی ،

کلیدواژگان: منتقله ، روایت ، قصص ، مجمع البیان ، چشمه صالح ،

5

عنوان: بررسی تطبیقی اعجاز تشریعی قرآن در آیات تحریم ربا*

صفحه: 117تا 142

نویسندگان: محمد علی طاهری ،بی بی حکیمه حسینی ،زهرا حیدری آبروان ،

کلیدواژگان: وجوه اعجاز ، اعجاز تشریعی ، تحریم ربا ، دین اسلام. ،