عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره 34,دوره دهم پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: «کاشفیت» یا «ناقلیت» اجازة معامله فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

صفحه: 5تا 27

نویسندگان: محمدطه خراطها ،سید مصطفی سعادت مصطفوی ،

کلیدواژگان: اجازه ، کشف ، نقل ، کشف حکمی ، کشف حقیقی ، عقد فضولی ، رضا. ،

2

عنوان: واکاوی قلمرو قاعدة «اکل مال به باطل

صفحه: 27تا 55

نویسندگان: حمید سلیمانی ،عباسعلی سلطانی ،مریم صفایی ،

کلیدواژگان: أکل مال به باطل ، دارا بودن بدون جهت ، باطل شرعی ، حقوق عرفی. ،

3

عنوان: تعرض به «تمامیت معنوی شخصیت» و رابطه آن با «تعرض به تمامیت مادی شخصیت» و «تعرضات مالی»

صفحه: 55تا 73

نویسندگان: فاطمه قدرتی ،

کلیدواژگان: تمامیت معنوی شخصیت ، تمامیت مادی شخصیت ، اموال و دارایی. ،

4

عنوان: عمل زیبایی و جراحی پلاستیک در ساحت فقه

صفحه: 73تا 97

نویسندگان: طیبه بلوردی ،حسین صابری ،

کلیدواژگان: جراحی زیبایی در فقه ، عمل زیبایی ، جراحی زیبایی ،جراحی پلاستیک. ،

5

عنوان: تفاوت مبانی «احکام حکومتی»، «استحسان» و «مصالح مرسله»

صفحه: 97تا 121

نویسندگان: سید محمدآقا رضوی ،

کلیدواژگان: حکم حکومتی و سلطنتی ، احکام ثانوی ، احکام عامه ، استحسان ، مصالح مرسله. ،