عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 8,دوره اول بهار و تابستان 1389

1

عنوان: روش‌شناسی مستشرقان در تفسیر قرآن و بررسی سنّت

صفحه: 13تا 28

نویسندگان: علی رضا نوبری ،

کلیدواژگان: قرآن ، روش‌شناسی ، مستشرقان ، تفسیر قرآن ، سنت ،

2

عنوان: بررسی دیدگاه برخی خاورشناسان در مورد قرآن‌بسندگی و نفی احادیث

صفحه: 29تا 64

نویسندگان: عیسی متقی زاده ،علی محمد عالیقدر ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبر ، حدیث ، فرانسه ، خاورشناس. ،

3

عنوان: نقد و بررسی مقاله جهاد از دایرة‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 65تا 100

نویسندگان: احمد مرادخانی ،حسین پوران ،

کلیدواژگان: جهاد ، جنگ ، نسخ ، تناقض ، ابهام ،‌ اسباب نزول. ،

4

عنوان: نقد و بررسی مقاله «کیهان‌شناسی» دایرة‌المعارف لایدن

صفحه: 101تا 126

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،حسین پوران ،

کلیدواژگان: قرآن ، کیهان‌شناسی ، کیهان‌زایی ، مستشرقان ، دایرة‌المعارف قرآن لایدن ، آنگلیکا نویورث ،

5

عنوان: ترجمه و نقد مقاله «قرآن و علم» از دایرة‌المعارف قرآن اولیور لیمان

صفحه: 127تا 144

نویسندگان: مرتضی نصراللهی ،

کلیدواژگان: قرآن و علم ، علوم تجربی ، تعارض ،