عکس نشریه

تامل

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیه

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر حمید حسین نژاد محمدآبادی

سردبیر:

حجت الاسلام محمد جواد پور اسکندری

مدیر اجرایی:

علیرضا عبداللهی سیستانی

ویراستار علمی :

علیرضا عبداللهی سیستانی

ویراستار انگلیسی :

سید عبدالبصیر حسینی

آدرس ایمیل:

Taammol.mashhad@gmail.com

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه دانش‌پژوهی تامل

شماره 2,دوره دوم پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: پلورالیزم دینی در آیینه عرفانهای نوپدید معناگرا

صفحه: 5تا 30

نویسندگان: محمدرضا ناصری زاده ،

کلیدواژگان: : پلورالیزم, پلورالیزم دینی, عرفانهای نوپدید, معنویت نوظهور, هویتسازی دینی, هویتسازی معنوی. ،

2

عنوان: نگاهی به غلو و نقدی بر غالیان

صفحه: 31تا 48

نویسندگان: راضیه ناطقی ،

کلیدواژگان: غلو ، غالیان ، اهل بیت ، تشیع. ،

3

عنوان: وهابیت و محو آثار اسلامی

صفحه: 49تا 81

نویسندگان: سیدجعفرحسینی ،

کلیدواژگان: سلفی ، تکفیر ، محمد بن عبد الوهاب ، آل سعود ، استعمار ، آثار فرهنگی و تاریخی. ،

4

عنوان: علل تمایل مردم به بعضی از مستحبات

صفحه: 83تا 98

نویسندگان: حسین جعفری ،

کلیدواژگان: اسلام ، مردم ، تمایل ، واجبات ، مستحبات. ،

5

عنوان: بررسی اعاده معدوم از منظرمتکلمان وفلاسفه اسلامی

صفحه: 99تا 122

نویسندگان: علی ضیایی ،

کلیدواژگان: اعاده معدوم ، معاد ، معاد جسمانی ، تکرر وجود ، وجود. ،