عکس نشریه

مطالعات پژوهشی زنان

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

شماره 5,دوره سوم پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: فرصت¬ها و چالش¬های اشتغال زنان از منظر فقه

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: ساجده العبدالخانی ،

کلیدواژگان: اشتغال ، زنان ، اسلام ، فقه. ،

2

عنوان: جهانی شدن و اقتصاد خانواده اسلامی

صفحه: 29تا 52

نویسندگان: سمانه داوودی ،

کلیدواژگان: جهانی شدن ، اقتصاد ، خانواده اسلامی ، اقتصاد خانواده. ،

3

عنوان: قرآن و استقلال اقتصادی زنان

صفحه: 53تا 74

نویسندگان: حبیبه احمدی ،

کلیدواژگان: استقلال اقتصادی ، زنان ، درآمد ، ارث ، مهریه ، وصیت. ،

4

عنوان: زن در اقتصاد خانواده با نگاهی به فرهنگ اسلامی

صفحه: 75تا 90

نویسندگان: حسنات بیانی ،

کلیدواژگان: زن ، خانواده ، فعالیت اقتصادی ، کار ، معیشت ، فرهنگ اسلامی. ،

5

عنوان: نقش خانواده درتوانمندی اقتصاد فرزندان

صفحه: 91تا 112

نویسندگان: زهرا قدوسی ،

کلیدواژگان: خانواده ، والدین ، فرزند ، اقتصاد ، مسئولیت‌پذیری ، صرفه¬جویی ، نقش و جایگاه ، پول تو جیبی. ،