عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 21,دوره 11 پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: مستشرقان و تمدن پزشکی مسلمانان

صفحه: 9تا 36

نویسندگان: غلامرضا نورمحمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، پزشکی ، تمدن ، مسلمانان ، مستشرقان ،

2

عنوان: دفاع از قرآن در برابر کاربرد اصطلاح محمدیسم

صفحه: 37تا 60

نویسندگان: عبدالله غلامی ،مریم محمدیاری ،

کلیدواژگان: محمدیسم ، اسلام ، محمد ، محمدیون ، مستشرقان ،

3

عنوان: نقد دیدگاه مستشرقان درباره تعدد همسران پیامبر از منظر قرآن

صفحه: 61تا 90

نویسندگان: محمد حسین محمدی ،فاطمه صارمی ،

کلیدواژگان: تعدد زوجات ، محمد ، اسلام ، همسران پیامبر ، مستشرقان. ،

4

عنوان: نقد دیدگاه‌ «محمد آرکون» درباره زبان قرآن

صفحه: 91تا 109

نویسندگان: ابراهیم رضایی آدریانی ،

کلیدواژگان: محمد آرکون ، زبان قرآن ، هرمنوتیک ، شبهات وحی ،

5

عنوان: بررسی مقاله «زبور» در دائره‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 111تا 133

نویسندگان: سید محمد موسوی مقدم ،حسن رضایی هفتادر ،حکیمه زوینی ،

کلیدواژگان: آری شیپرز ، زبور ، حضرت داوود ، قرآن ، پادشاه ، آزمایش ، موسیقی¬دان ،