عکس نشریه

مطالعات اصول فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی (ص) العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

علی رحمانی فرد

مدیر اجرایی:

مجتبی جلیلی

ویراستار علمی :

احمد شهدادی نائینی

ویراستار انگلیسی :

جاوید اکبری

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

کارشناس تحریریه : محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

 

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی مطالعات اصول فقه امامیه

شماره 5,دوره اول بهار و تابستان 1395

1

عنوان: بررسی سیر تحول جایگاه عقل در استنباط از شیخ مفید تا شهید اول

صفحه: 7تا 20

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ،

کلیدواژگان: عقل ، استنباط ، اجتهاد ، قیاس ،

2

عنوان: تفاوت قاعدۀ اصولی با قاعدۀ فقهی *

صفحه: 21تا 44

نویسندگان: علی رحمانی فرد ،محمد علی نجیبی ،

کلیدواژگان: قاعدۀ اصولی ، قاعدۀ فقهی ، استباط احکام ، ادله ، حکم ،

3

عنوان: باز تعریف عام و مطلق و ثمرات مترتب بر آن *

صفحه: 45تا 70

نویسندگان: غلامعلی مقدم ،

کلیدواژگان: عام ، مطلق ، کلی ، اعتبارات ماهیت ، الفاظ مطلق ،

4

عنوان: مرجحات باب تعارض از تنوع در ظاهر تا وحدت در کارکرد*

صفحه: 71تا 96

نویسندگان: محمد صادق فیاض ،

کلیدواژگان: مرجحات ، تعارض ، تعادل ، روایات ، سند روایات ، اصول فقه ،

5

عنوان: کاربرد دلیل استقرایی در علم اصول در اندیشه شهید صدر *

صفحه: 97تا 124

نویسندگان: محمدعلی اسماعیلی ،

کلیدواژگان: استقرا ، توالد موضوعی ، توالد ذاتی ، حساب احتمالات ، علم اصول. ،